Saturday, 12 June 2021
PROIECTE DE HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL POIANA LACULUI

ANUL 2021


Proiect de Hotarâre nr. 11/2021 - privind asumarea/neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli al României și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative.

Proiect de Hotarâre nr. 10/2021 - privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Poiana Lacului pentru lunile mai, iunie, iulie 2021.

Data publicării: 07.05.2021


Proiect de Hotarâre nr. 9/2021 - privind darea în folosință gratuită a unui teren în suprafață de 150 mp, identificat cu număr cadastral 83123, situat în intravilanul comunei Poiana Lacului, sat Gălețeanu, către SC APĂ CANAL 2000 SA

Anexa 1 la Proiectul de Hotarâre nr. 9/2021 - privind darea în folosință gratuită a unui teren în suprafață de 150 mp, identificat cu număr cadastral 83123, situat în intravilanul comunei Poiana Lacului, sat Gălețeanu, către SC APĂ CANAL 2000 SA.

Adresa nr. 1497 a SC APĂ CANAL 2000 SA - privind solicitarea unei suprafețe de teren pentru amplasarea unui sistem de ridicare presiune.

Data publicării: 21.04.2021


Proiect de Hotarâre nr. 8/2021 - privind aprobarea Bugetului General al U.A.T.C. Poiana Lacului pe anul 2021

Anexe la Proiectul de Hotarâre nr. 8/2021 - privind aprobarea Bugetului General al U.A.T.C. Poiana Lacului pe anul 20211.

Data publicării: 13.04.2021


Proiect de Hotarâre nr. 7/2021 - privind aprobarea cumpărării unui teren în suprafață de 150 mp situat în comuna Poiana Lacului, sat Gălețeanu, nr. 76, județul Argeș, având nr. Cadastral 83123 în vederea amplasării unui sistem de ridicare presiune (branșament electic, echipamente, container platformă, zonă de protecție sanitară) pentru a asigura condiții optime de funcționare a apei în comuna Poiana Lacului, sat Gălețeanu.

Proiect de Hotarâre nr. 6/2021 - privind aprobarea Planului de perfecționare al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul Primăriei Comunei Poiana Lacului, județul Argeș pentru anul 2021.

Data publicării: 23.03.2021


Proiect de Hotarâre nr. 5/2021 - privind înrolarea comunei Poiana Lacului în Sistemul Național Electronic de plată on-line Ghișeul.ro.

Proiect de Hotarâre nr. 4/2021 - privind desemnarea a doi consilieri locali în calitate de membri în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Poiana Lacului.

Proiect de Hotarâre nr. 3/2021 - privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru beneficiarii dreptului de ajutor, acordat în baza Lefii nr. 416/2021 în anul 2021.

Proiect de Hotarâre nr. 2/2021 - privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Poiana Lacului pentru lunile februarie, martie, aprilie 2021.

Data publicării: 19.02.2021


Proiect de Hotarâre nr. 1/2021 - privind propunerea de stabilire a locațiilor pentru stațiile publice pentru traseele care tranzitează comuna Poiana Lacului în vederea obținerii avizelor de la administratorul drumului și al poliției rutiere.

Data publicării: 13.01.2021


ANUL 2020


Proiect de Hotarâre nr. 43/2020 - privind validarea Dispoziției nr. 172 din 21.12.2020 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Poiana Lacului pentru anul 2020.

Proiect de Hotarâre nr. 42/2020 - privind instituirea taxei speciale de salubritate în comuna Poiana Lacului, aprobarea Planului de Măsuri Multianual de Gestionare a Deșeurilor și a Regulamentului de instruire și administrare a taxei speciale de salubritate.

Proiect de Hotarâre nr. 41/2020 - privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și taxelor speciale pentru anul 2021.

Proiect de Hotarâre nr. 40/2020 - privind prelungirea duratei contractelor de închiriere a spațiilor în care funcționează cabinetele medicale din cadrul dispensarului uman Comuna Poiana Lacului, județul Argeș.

Proiect de Hotarâre nr. 39/2020 - privind aprobarea cuantumului burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă elevilor începând cu anul școlar 2020-2021.

Proiect de Hotarâre nr. 38/2020 - privind realizarea proiectului de rețea școlară a unităților de învățământ de pe raza comunei Poiana Lacului, pentru anul școlar 2021-2022.

Data publicării: 22.12.2020


Proiect de Hotarâre nr. 36/2020 - privind mandatarea primarului comunei Poiana Lacului de a vota retragerea Comunei Rucăr și primirea în Asociație a Comunei Miroși în cadrul Adunării Generale a Asociației de dezvoltare intercomunitară Argeș.

Proiect de Hotarâre nr. 35/2020 - privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale nr. 1 Poiana Lacului pentru anul 2020-2021.

Proiect de Hotarâre nr. 34/2020 - privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Argeș în perioada 2014-2020" și mandatarea reprezentantului comunei Poiana Lacului să voteze în Adunarea Generală a Asociașiei de Dezvoltare Intercomunitară Argeș aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor.

Proiect de Hotarâre nr. 33/2020 - privind aprobarea investițiilor aferente UAT POIANA LACULUI și a participării Consiliului Local Poiana Lacului la cofinanțarea "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Argeș în perioada 2014-2020".

Proiect de Hotarâre nr. 32/2020 - privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Argeș în perioada 2014-2020" precum și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului..

Data publicării: 12.12.2020


Proiect de Hotarâre nr. 31/2020 - privind alegerea viceprimarului comunei Poiana Lacului, judeţul Argeş.

Proiect de Hotarâre nr. 30/2020 - privind componenţa nominală a comisiilor de specialitate ale Consiliului local Poiana Lacului.

Proiect de Hotarâre nr. 29/2020 - privind stabilirea domeniilor de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate ale Consiliului Local Poiana Lacului, numărul şi denumirea acestora, numărul membrilor fiecărei comisii şi modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilier.

Proiect de Hotarâre nr. 28/2020 - privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local Poiana Lacului.

Proiect de Hotarâre nr. 27/2020 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Poiana Lacului pentru lunile noiembrie, decembrie 2020 şi ianuarie 2021.

Data publicării: 17.11.2020


Proiect de Hotarâre nr. 26/2020 - privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020 şi unele măsuri pentru obiectivul de investiţie "Extinderea sistemului de distribuţie gaze naturale în satul Poiana Lacului, comuna Poiana Lacului".

Data publicării: 11.09.2020


Proiect de Hotarâre nr. 25/2020 - privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020.

Proiect de Hotarâre nr. 24/2020 - privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Poiana Lacului pentru luna SEPTEMBRIE 2020.

Data publicării: 04.09.2020


Proiect de Hotărâre nr. 23/2020 - privind avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare și a Documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale din județul Argeș, Zona Pitești-Sud și Pitești-Nord.

Anexa nr.1 la Proiectul de Hotărâre nr. 23/2020 - privind avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare și a Documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale din județul Argeș, Zona Pitești-Sud și Pitești-Nord.

Anexa nr.2 la Proiectul de Hotărâre nr. 23/2020 - privind avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare și a Documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale din județul Argeș, Zona Pitești-Sud și Pitești-Nord.

Anexa nr.3 partea 1 la Proiectul de Hotărâre nr. 23/2020 - privind avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare și a Documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale din județul Argeș, Zona Pitești-Sud și Pitești-Nord.

Anexa nr.3 partea 2 la Proiectul de Hotărâre nr. 23/2020 - privind avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare și a Documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale din județul Argeș, Zona Pitești-Sud și Pitești-Nord.

Raport de aprobare nr. 6879/27.08.2020 - privind avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare și a Documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale din județul Argeș, Zona Pitești-Sud și Pitești-Nord.

Data publicării: 27.08.2020


Proiect de Hotărâre nr. 22/2020 - privind efectuarea investiţiei "Extinderea sistemului de distribuţie gaze naturale în satul Poiana Lacului, comuna Poiana Lacului, judeţul Argeş" şi încheierea contractului de cofinanţare cu SC ENGIE Romania SA.

Data publicării: 30.07.2020


Proiect de Hotărâre nr. 21/2020 - privind rectificarea Bugetului General al U.A.T.C. Poiana Lacului pe anul 2020 și anexe la acesta.

Data publicării: 23.07.2020


Proiect de Hotărâre nr. 20/2020 - privind aprobarea fazelor Notă conceptuală și Temă de proiectare pentru obiectivul de investiții "Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public prin programul de finanțare nerambursabilă privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de lumină public - comuna Poiana Lacului, județul Argeș".

Data publicării: 10.07.2020


Proiectul de Hotărâre nr. 19 - privind însuşirea intenţiei şi demararea procedurilor de concesionare a imobilului clădire în suprafaţă de 30 mp şi a terenului aferent în suprafaţă de 680 mp, situate în comuna Poiana Lacului, satul Păduroiu din Vale nr. 1A, judeţul Argeş.

Proiectul de Hotărâre nr. 18 - privind stabilirea şi sancţionarea faptelor care constituie contravenţii în domeniul edilitar-gospodăresc, a ordinii, curăţeniei şi igienei publice, a întreţinerii terenurilor şi curţilor, a prevenirii incendiilor, precum şi a protecţiei mediului în comuna Poiana Lacului.

Proiectul de Hotărâre nr. 17 - privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2020.

Proiectul de Hotărâre nr. 16 - privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al doamnei Dolofan Dumitra, înainte de expirarea duratei normale a acestuia şi declararea ca vacant a locului consilierului local în cadrul Consiliului Local al comunei Poiana Lacului.

Proiectul de Hotărâre nr. 15 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Poiana Lacului pentru lunile iunie, iulie şi august 2020.

Data publicării: 19.06.2020


Proiectul de Hotărâre nr. 14 - privind rectificarea Bugetului General al U.A.T.C. Poiana Lacului pe anul 2020.

Referat de aprobare nr.3633 - privind rectificarea Bugetului General al U.A.T.C. Poiana Lacului pe anul 2020.

Raport de specialitate nr.3636 - privind rectificarea Bugetului General al U.A.T.C. Poiana Lacului pe anul 2020.

Adresa ANAF nr. 73063 - privind rectificarea Bugetului General al U.A.T.C. Poiana Lacului pe anul 2020.

Data publicării: 06.05.2020


Proiectul de Hotărâre nr. 13 - privind revizuirea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Comunei Poiana Lacului conform OUG nr. 57/2019.

Anexa 1 la proiectul de Hotărâre nr. 13 - privind revizuirea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Comunei Poiana Lacului conform OUG nr. 57/2019.

Referat de aprobare nr. 3452 şi Raport de Specialitate nr. 3455 - privind revizuirea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Comunei Poiana Lacului conform OUG nr. 57/2019.

Adresa nr.46408 - privind măsurile necesare pentru împiedicarea răspândirii coronavirusului SARS - Cov2.

Data publicării: 23.04.2020


Proiectul de Hotărâre nr. 12 - privind aprobarea devansării lucrărilor de extindere, prin finanţare iniţială, în totalitate a obiectivului de investiţie"Extinderea sistemului de distribuţie gaze naturale, sat Poiana Lacului, comuna Poiana Lacului, Judeţul Argeş" de către UATC Poiana Lacului, în calitate de titular de investiţie.

Referat de aprobare nr. 2721 - privind devansarea lucrărilor de extindere, prin finanţare iniţială, în totalitate a obiectivului de investiţie"Extinderea sistemului de distribuţie gaze naturale, sat Poiana Lacului, comuna Poiana Lacului, Judeţul Argeş" de către UATC Poiana Lacului, în calitate de titular de investiţie.

Raport de specialitate nr.2722 - privind devansarea lucrărilor de extindere, prin finanţare iniţială, în totalitate a obiectivului de investiţie"Extinderea sistemului de distribuţie gaze naturale, sat Poiana Lacului, comuna Poiana Lacului, Judeţul Argeş" de către UATC Poiana Lacului, în calitate de titular de investiţie.

Data publicării: 12.03.2020


Proiectul de Hotărâre nr. 11 - privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor de retur cuprinse în Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr.1/26.03.2010.

Adresa nr. 1810/18.02.2020 - SC APA CANAL 2000 SA.

Referat de aprobare nr. 2620 - la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor de retur cuprinse în Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr.1/26.03.2010.

Raport de specialitate nr.2621 - la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor de retur cuprinse în Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr.1/26.03.2010.

Data publicării: 12.03.2020


Proiectul de Hotărâre - privind alegerea preşedintelui de şedinţă.

Data publicării: 12.03.2020


Proiectul de Hotărâre nr. 9 - privind aprobarea Bugetului General al U.A.T.C. Poiana Lacului pe anul 2020.

Anexa nr. 1 la Proiectul de Hotărâre nr. 9 - privind aprobarea Bugetului General al U.A.T.C. Poiana Lacului pe anul 2020.

Anexa nr. 2 la Proiectul de Hotărâre nr. 9 - privind aprobarea Bugetului General al U.A.T.C. Poiana Lacului pe anul 2020.

Anexa nr. 3 la Proiectul de Hotărâre nr. 9 - privind aprobarea Bugetului General al U.A.T.C. Poiana Lacului pe anul 2020.

Anexa nr. 4 la Proiectul de Hotărâre nr. 9 - privind aprobarea Bugetului General al U.A.T.C. Poiana Lacului pe anul 2020.

Anexa nr. 5 la Proiectul de Hotărâre nr. 9 - privind aprobarea Bugetului General al U.A.T.C. Poiana Lacului pe anul 2020.

Adresa A.N.A.F. nr. 28523/11.02.2020 - privind aprobarea Bugetului General al U.A.T.C. Poiana Lacului pe anul 2020.

Adresa A.N.A.F. nr. 28525/11.02.2020 - privind aprobarea Bugetului General al U.A.T.C. Poiana Lacului pe anul 2020.

Adresa A.N.A.F. nr. 6642/14.01.2020 - privind aprobarea Bugetului General al U.A.T.C. Poiana Lacului pe anul 2020.

Adresa A.N.A.F. nr. 5863/13.01.2020 - privind aprobarea Bugetului General al U.A.T.C. Poiana Lacului pe anul 2020.

Adresa A.N.A.F. nr. 3427/09.01.2020 - privind aprobarea Bugetului General al U.A.T.C. Poiana Lacului pe anul 2020.

Adresa Școala Gimnazială nr. 1 Poiana Lacului nr. 28525/11.02.2020 - privind aprobarea Bugetului General al U.A.T.C. Poiana Lacului pe anul 2020.

Notă de fundamentare nr. 1543/11.02.2020 - privind aprobarea Bugetului General al U.A.T.C. Poiana Lacului pe anul 2020.

Data publicării: 12.02.2020


Proiectul de Hotărâre nr. 8 - privind aprobarea sumelor necesare pentru acordarea burselor sociale școlare sau medicale, cât și cuantumul acestora și sumelor destinate decontării cheltuielilor pentru navetă a cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat pentru anul 2020.

Referat de aprobare nr. 1580/12.02.2020 - privind aprobarea sumelor necesare pentru acordarea burselor sociale școlare sau medicale, cât și cuantumul acestora și sumelor destinate decontării cheltuielilor pentru navetă a cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat pentru anul 2020.

Raport de specialitate nr. 1581/12.02.2020 - privind aprobarea sumelor necesare pentru acordarea burselor sociale școlare sau medicale, cât și cuantumul acestora și sumelor destinate decontării cheltuielilor pentru navetă a cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat pentru anul 2020.

Data publicării: 12.02.2020


Proiectul de Hotărâre nr. 7 - de reorganizare a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență.

Raport de specialitate nr. 1579/12.02.2020 - la Proiectul de Hotarare privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență.

Data publicării: 12.02.2020


Proiectul de Hotărâre nr. 5 - privind aprobarea structurii reţelei unităţilor de învăţământ ce vor funcţiona în anul şcolar 2020-2021 la Şcoala Gimnazială nr.1 Poiana Lacului.

Referat de aprobare nr. 1035/31.01.2020 - privind aprobarea structurii reţelei unităţilor de învăţământ ce vor funcţiona în anul şcolar 2020-2021 la Şcoala Gimnazială nr.1 Poiana Lacului.

Raport de specialitate nr. 1036/31.01.2202 - privind aprobarea structurii reţelei unităţilor de învăţământ ce vor funcţiona în anul şcolar 2020-2021 la Şcoala Gimnazială nr.1 Poiana Lacului.

Adresa nr. 11320/13.12.2019 - privind aprobarea structurii reţelei unităţilor de învăţământ ce vor funcţiona în anul şcolar 2020-2021 la Şcoala Gimnazială nr.1 Poiana Lacului.

Data publicării: 31.01.2020


Proiectul de Hotărâre nr. 4 - privind aprobarea fazelor Notă conceptuală, Temă de proiectare şi elaborarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Extinderea sistemului de distribuţie gaze naturale, sat Poiana Lacului, comuna Poiana Lacului, Judeţul Argeş".

Notă conceptuală - Anexa nr. 1 la Proiectul de Hotărâre nr. 3 - privind aprobarea fazelor Notă conceptuală, Temă de proiectare şi elaborarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Extinderea sistemului de distribuţie gaze naturale, sat Poiana Lacului, comuna Poiana Lacului, Judeţul Argeş".

Temă de proiectare - Anexa nr. 2 la Proiectul de Hotărâre nr. 3 - privind aprobarea fazelor Notă conceptuală, Temă de proiectare şi elaborarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Extinderea sistemului de distribuţie gaze naturale, sat Poiana Lacului, comuna Poiana Lacului, Judeţul Argeş".

Referat de aprobare nr. 997/30.01.2202 - privind aprobarea fazelor Notă conceptuală, Temă de proiectare şi elaborarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Extinderea sistemului de distribuţie gaze naturale, sat Poiana Lacului, comuna Poiana Lacului, Judeţul Argeş".

Raport de specialitate nr. 998/30.01.2202 - privind aprobarea fazelor Notă conceptuală, Temă de proiectare şi elaborarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Extinderea sistemului de distribuţie gaze naturale, sat Poiana Lacului, comuna Poiana Lacului, Judeţul Argeş".

Data publicării: 31.01.2020


Proiectul de Hotărâre nr. 3 - privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și personalul contractual angajat în aparatul de specialitate al Primarului Comunei Poiana Lacului și în instituțiile subordonate Consiliului Local, precum și pentru stabilirea indemnizației consilierilor locali pentru anul 2020.

Referat de aprobare și Raport de specialitate la Proiectul de Hotărâre nr. 3 - privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și personalul contractual angajat în aparatul de specialitate al Primarului Comunei Poiana Lacului și în instituțiile subordonate Consiliului Local, precum și pentru stabilirea indemnizației consilierilor locali pentru anul 2020.

Data publicării: 22.01.2020


Proiectul de Hotărâre nr. 2 - privind aprobarea organigramei, numărului maxim de posturi şi statului de funcţii, din aparatul de specialitate al primarului şi din instituţiile subordonate Consiliului Local al Comunei Poiana Lacului, judeţul Argeş, pentru anul 2020.

Anexe la Proiectul de Hotărâre nr. 2 - privind aprobarea organigramei, numărului maxim de posturi şi statului de funcţii, din aparatul de specialitate al primarului şi din instituţiile subordonate Consiliului Local al Comunei Poiana Lacului, judeţul Argeş, pentru anul 2020.

Referat de aprobare şi raport de specialitate - privind aprobarea organigramei, numărului maxim de posturi şi statului de funcţii, din aparatul de specialitate al primarului şi din instituţiile subordonate Consiliului Local al Comunei Poiana Lacului, judeţul Argeş, pentru anul 2020.

Data publicării: 21.01.2020


Proiectul de Hotărâre nr.1 - pentru validarea Dispozitiei nr. 233/20.12.2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Poiana Lacului în trimestrul IV - an 2019.

Anexe la Proiectul de Hotărâre nr. 1 - pentru validarea Dispozitiei nr. 233/20.12.2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Poiana Lacului în trimestrul IV - an 2019.

Dispoziţia nr. 233/20.12.2019 - privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Poiana Lacului în trimestrul IV - an 2019.

Anexe Legislative - privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Poiana Lacului în trimestrul IV - an 2019.

Data publicării: 20.01.2020


ANUL 2019


Proiect de Hotărâre - privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, sursa E - autofinanţate, pe anul 2019.

Proiect de Hotărâre - privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, buget local, pe anul 2019.

Proiect de Hotărâre - privind prelungirea duratei contractelor de închiriere spaţii în care funcţionează cabinetele medicale din cadrul Dispensarului Comunal Poiana Lacului - CMI Dr. Lazăr Mirela, CMI Dr. Dolofan Dumitra, CMI Dr. Neacşu Carmen Ileana şi CLINICA MEDICALĂ THL DR. STRAT.

Data publicării: 10.12.2019


Proiect de Hotărâre - privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, buget local, pe anul 2019.

Data publicării: 04.12.2019


Proiect de Hotărâre - privind alegerea președintelui de ședință.

Proiect de Hotărâre - privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, sursa E - autofinanțate, pe anul 2019 și anexele aferente.

Proiect de Hotărâre - privind mandatarea primarului comunei Poiana Lacului, județul Argeș de a reprezenta comuna în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Argeș și de a semna actele adiționale ale documentelor constitutive ale A.D.I.A.

Proiect de Hotărâre - privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020 și anexe la aceasta.

Data publicării: 27.11.2019


Proiect de Hotărâre - privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, buget local, pe anul 2019

Anexa nr. 1 la Proiectul de Hotărâre - privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, buget local, pe anul 2019

Proiect de Hotărâre - privind încetarea contractului de comodat nr. 2672/05.05.2010 încheiat cu TEHNOLOGICA RADION SRL

Data publicării: 31.10.2019


Proiect de Hotărâre - privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Comunei Poiana Lacului în consiliul de administraţie al unităţii şcolare de învăţământ cu personalitate juridică Şcoala Gimnazială nr.1 Poiana Lacului în anul şcolar 2019-2020

Proiect de Hotărâre - privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, sursa E - autofinantate, pe anul 2019

Data publicării: 10.10.2019


Proiect de Hotărâre - privind însușirea Raportului de audit financiar nr. 7169/30.07.2019 și a Deciziei nr. 34/22.08.2019, emise de Camera de Conturi Argeș în urma misiunii de "Audit financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale Unității Administrativ Teritoriale a Comunei Poiana Lacului" în perioada 03.07-31.07.2019

Proiect de Hotărâre - privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, buget local, pe anul 2019

Data publicării: 03.09.2019


Proiect de Hotărâre - privind modificările din cadrul organigramei şi statului de funcţii, din aparatul de specialitate al primarului şi din instituţiile subordonate Consiliului Local al Comunei Poiana Lacului, judeţul Argeş, pentru anul 2019

Anexa 1 la proiect de Hotărâre - privind modificările din cadrul organigramei şi statului de funcţii, din aparatul de specialitate al primarului şi din instituţiile subordonate Consiliului Local al Comunei Poiana Lacului, judeţul Argeş, pentru anul 2019

Anexa 2 la proiect de Hotărâre - privind modificările din cadrul organigramei şi statului de funcţii, din aparatul de specialitate al primarului şi din instituţiile subordonate Consiliului Local al Comunei Poiana Lacului, judeţul Argeş, pentru anul 2019

Raport de specialitate nr. 7441 - privind modificările din cadrul organigramei şi statului de funcţii, din aparatul de specialitate al primarului şi din instituţiile subordonate Consiliului Local al Comunei Poiana Lacului, judeţul Argeş, pentru anul 2019

Referat de aprobare nr. 7438 - privind modificările din cadrul organigramei şi statului de funcţii, din aparatul de specialitate al primarului şi din instituţiile subordonate Consiliului Local al Comunei Poiana Lacului, judeţul Argeş, pentru anul 2019

Data publicării: 12.08.2019


Proiect de Hotărâre - privind aprobarea investiţiei "Extindere reţea alimentare cu gaze naturale în Comuna Poiana Lacului, sat Poiana Lacului (Linia Mare, Negrea, Negoeşti, Popeşti, Trăcheşti, Gâlceşti), judeţul Argeş"

Raport de specialitate nr. 7367 - privind aprobarea investiţiei "Extindere reţea alimentare cu gaze naturale în Comuna Poiana Lacului, sat Poiana Lacului (Linia Mare, Negrea, Negoeşti, Popeşti, Trăcheşti, Gâlceşti), judeţul Argeş"

Raport de specialitate nr. 7382 - privind aprobarea investiţiei "Extindere reţea alimentare cu gaze naturale în Comuna Poiana Lacului, sat Poiana Lacului (Linia Mare, Negrea, Negoeşti, Popeşti, Trăcheşti, Gâlceşti), judeţul Argeş"

Referat de aprobare nr. 7296 - privind aprobarea investiţiei "Extindere reţea alimentare cu gaze naturale în Comuna Poiana Lacului, sat Poiana Lacului (Linia Mare, Negrea, Negoeşti, Popeşti, Trăcheşti, Gâlceşti), judeţul Argeş"

Data publicării: 12.08.2019


Proiect de Hotărâre - privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, buget local, pe anul 2019

Raport de specialitate nr. 7085 - privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, buget local, pe anul 2019

Adresa nr. 1076 - privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, buget local, pe anul 2019

Data publicării: 29.07.2019


Dispoziţia nr. 152 - privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local pentru data de 11.06.2019

Data publicării: 05.06.2019


Proiect de Hotărâre - privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, sursa E - autofinanțate, pe anul 2019

Referat de specialitate nr. 5497/04.06.2019 - privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, sursa E - autofinanțate, pe anul 2019

Raport de specialitate nr. 5498/04.06.2019 - privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, sursa E - autofinanțate, pe anul 2019

Proiect de Hotărâre - privind atualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului de asistență socială organizat la nivelul comunei Poiana lacului, județul Argeș

Anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre - Regulamentul de organizare și funcționare al Compartimentului de asistență socială organizat la nivelul comunei Poiana lacului

Expunere de motive - privind atualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului de asistență socială organizat la nivelul comunei Poiana lacului, județul Argeș

Referat de specialitate nr. 5460/04.06.2019 - privind atualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului de asistență socială organizat la nivelul comunei Poiana lacului, județul Argeș

Data publicării: 05.06.2019


Proiect de Hotărâre - privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, sursa E - autofinanțate, pe anul 2019

Referat de specialitate nr. 2264/15.05.2019 - privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, sursa E - autofinanțate, pe anul 2019

Raport de specialitate nr. 4910/20.05.2019 - privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, sursa E - autofinanțate, pe anul 2019

Data publicării: 20.05.2019


Proiect de Hotărâre - privind actualizarea Codului de conduită al funcționarilor publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Poiana Lacului, județul Argeș

Anexa 1 la proiectul de Hotărâre - privind actualizarea Codului de conduită al funcționarilor publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Poiana Lacului, județul Argeș

Anexa 2 la proiectul de Hotărâre - privind actualizarea Codului de conduită al funcționarilor publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Poiana Lacului, județul Argeș

Referat de specialitate la Proiectul de Hotărâre - privind actualizarea Codului de conduită al funcționarilor publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Poiana Lacului, județul Argeș

Data publicării: 20.05.2019


Anunţ - privind proiectul bugetului general al U.A.T.C. Poiana Lacului pentru anul 2019

Proiect de Hotărâre - privind bugetul general al U.A.T.C. Poiana Lacului pe anul 2019

Anexa 1 la proiectul de Hotărâre - privind bugetul general al U.A.T.C. Poiana Lacului pe anul 2019

Anexa 2 la proiectul de Hotărâre - privind bugetul general al U.A.T.C. Poiana Lacului pe anul 2019

Anexa 3 la proiectul de Hotărâre - privind bugetul general al U.A.T.C. Poiana Lacului pe anul 2019

Anexa 4 la proiectul de Hotărâre - privind bugetul general al U.A.T.C. Poiana Lacului pe anul 2019

Anexa 5 la proiectul de Hotărâre - privind bugetul general al U.A.T.C. Poiana Lacului pe anul 2019

Comunicari Ministerului Finanţelor Publice şi Consiliul Judeţean Argeş - privind bugetul general al U.A.T.C. Poiana Lacului pe anul 2019

Expunerea de motive nr. 3605 - privind bugetul general al U.A.T.C. Poiana Lacului pe anul 2019

Raport de specialitate la Proiectul de Hotărâre - privind bugetul general al U.A.T.C. Poiana Lacului pe anul 2019

Data publicării: 10.04.2019